Informatie en contact

Wendy van Kuler Fotografie is gevestigd in Hilversum.

E-mail: foto@kuler.nl
Kvk nummer: 66241219

Wilt u een afspraak maken?

Mail dan naar foto@kuler.nl of vul onderstaand contact formulier in en ik neem contact met u op.

Introductie Wendy van Kuler en Studio neem hier een kijkje in de studio

Prijzen portretfotografie

Prijzen Hondenfotografie

Prijzen Bruidsfotografie

Wendy van Kuler Fotografie

Gespecialiseerd in Bolle buiken, Newborn, Cake Smash,  Portretten, Bruids– en Hondenfotografie.

Tijdens de opleiding bij fotoschool Statief heb ik ontdekt dat mensen fotograferen goed bij mij past. Bijna-mama’s, pasgeboren baby’s of kindjes die hun eerste verjaardag vieren met leuke cake smash foto’s. Ook familie foto’s en bruidsreportages doe ik graag, dit laatste samen met mijn fotomaatje Corry Soeteman. Zo creëer ik graag fraaie, ontroerende, liefde volle beelden als blijvende herinnering voor later.

Honden krijgt ik ook graag voor de lens. Ik fotografeer ze op een speelse manier, waarbij ik goed oplet wat er gebeurt, om zo een mooi portret van hond en/of baas te maken.  Dat kan in de eigen omgeving maar ook in de studio bij mij thuis.

Wendy van Kuler fotografie is aan gesloten bij Happix

Wendy van Kuler Fotografie is ook te vinden op www.fotograaf-info.nl.

Werkwijze, aanvulling op de algemene voorwaarden en Algemene Voorwaarden

Werkwijze.

Wilt u een afspraak maken? Vul dan het contact formulier op de website  in of mail naar foto@kuler.nl of bel naar 06-12862675(graag tussen 18.00-19.00), met u wensen en of vragen met betrekking tot de fotoshoot.
U ontvangt dan informatie of een offerte en de algemene voorwaarden. Als u besluit een afspraak te maken voor een fotoshoot krijgt u een “intake”formulier waar in u uw wensen kenbaar kunt maken. Tenslotte krijgt u de opdracht bevestiging.

Een afspraak staat definitief gepland voor u na ontvangst van de aanbetaling van 30 % van het door u gewenste pakket. Het is later altijd nog mogelijk om extra foto’s, albums en derdegelijke bij te bestellen

Van een fotoshoot kan ik één of twee van de mooiste foto’s gebruiken om mijn bedrijf te promoten, denk aan gebruik op o.a. mijn website/facebook.  Hiermee kan ik mijn werk laten zien. Dit maakt onderdeel uit van mijn bedrijfsvoering. Met  uitzondering kan hier voor afgeweken worden.  Als u foto’s gebruikt op sociale media gelieve mijn website te vermelden. www.kuler.nl of de foto’s met logo.
Bij de offerte  of intake formulier kunt u aangeven of ik één of twee foto’s mag gebruiken ter promotie en of u wel of niet een sneakpreview wil op de dag van de fotoshoot.
Als dank voor het gebruik van één of twee foto’s krijgt u de eerste digitale foto twv €25.00 gratis.
Heeft u een harmonicaboekje of album besteld? Dan wordt deze extra foto ook daar in afgedrukt.

Er mogen geen filmpjes gemaakt worden tijdens de shoot. Als u graag een foto wil, dat kan, vraag dit dan even aan mij, dan kan ik met uw mobiel een leuke foto maken van u zelf, deze mag u op sociale media plaatsen.

Let er op dat u bij het kopen van de bestanden alleen het gebruiksrecht heeft en dus niet het auteursrecht. U kunt dus niet deze foto’s insturen naar fotowedstrijden zonder mijn schriftelijk toestemming.

Als u het opdrachtbevestiging terug stuurt gaat u akkoord met mijn werkwijze en algemene voorwaarden.

Aanvulling algemene voorwaarden

Artikel 1 Fotosessie

De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en de eventuele reiskosten. De boeking van de fotoshoot is definitief na aanbetaling van 30%. Het restant bedrag van de fotosessie   pakket 1 dient drie dagen voor de fotosessie overgemaakt zijn op mijn rekening of  de dag van de fotosessie  zelf contant betaald worden, voor de overige pakketten  geldt dat het restant voor of op de dag van aflevering betaald is/wordt.

Voor Bruidsfotografie  geldt bovendien dat een evt album betaald moet worden na goedkeuring van de contact afdruk.

Artikel 2 Prive gegevens

Wendy van Kuler Fotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboorte datum, telefoonnummer, email adres e.d) openbaar maken of door geven aan derde.

Artikel 3 Eigendom/auteursrecht

Het auteursrecht van de foto’s is ten alle tijde van Wendy van Kuler Fotografie. Het promotiefilmpje mag/kan indien rechtenvrije muziek is gebruikt geplaatst worden op sociale media. De geportretteerde(n) mag/mogen de kleine resolutiebeelden voorzien van logo die geleverd worden bij een fotobestelling gebruiken voor publicatie op zijn/haar/hun persoonlijke website of social media zo als facebook en twitter. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen ( of op andere wijze te verspreiden) in een andere bewerking dan dat deze is aan geleverd door de fotografe.  Bij afname van de dvd met de digitale bestanden heeft de klant het recht foto reproductie voor eigengebruik. Het is niet toegestaan om de bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken  en/of te reproduceren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografe. Het is niet toe gestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotografe.

Artikel 4 Producten

De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerking en correctie. Het is mogelijk dat de klant op zij/haar beeldscherm de kleuren of helderheid anders ervaart. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuwe product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

Artikel 5 levertijd
Levertijd van de preview digitale selectie 14 dagen. Levertijd van de bestelde producten is mede afhankelijk van de leverancier van deze producten.

Artikel 6 Klachten

De fotografe zal er te allen tijde naar streven om een product af te leveren waar de geportretteerde(n) zich goed bij voelt/voelen. Gezien de aard van de reportage kan geen garantie worden gegeven voor het maken van specifieke beelden.

Algemene Voorwaarden

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld. Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, polaroid, CD-rom, DVD of usb stick. Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 1. ToepassingDeze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De Fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

 1. Vergoeding

4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van de Fotograaf in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

 1. Factuur en betaling
  5.1 De Wederpartij zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.
  5.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
  5.3 De Wederpartij verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
  5.4 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.
  5.5 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
  5.6 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.
 2. Controle
  6.1 Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft de fotograaf na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant.
  6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan de Fotograaf voldoen.
 3. Bewijsexemplaar
  Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de Fotograaf te doen toekomen.
 4. Levering
  8.1 Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
  8.2 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.
  8.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.
  8.4 Indien de Fotograaf en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft de Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
  8.5 Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
  9. Klachten Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.
 5. Bezit/eigendom Beelddragers
  10.1 Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan de Fotograaf zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. 10.2 Indien Fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de Wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van de Fotograaf. 10.3 Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Fotograaf is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.
  10.4 In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
  10.5 Beelddragers blijven eigendom van de Fotograaf. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 6. Zichtzendingen
  11.1 Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
  11.2 Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.
  11.3 In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.
  11.4 De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.
 7. Opdracht
  12.1 Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de Fotograaf zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.
  12.2 Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van de Fotograaf. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen door de Fotograaf aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.
  12.3 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
  12.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
  12.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.
  12.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.
 8. Internet
  13.1 In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de Wederpartij ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
  13.2 De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
  13.3 De Wederpartij zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.
 9. Auteursrecht
  Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.
 10. Licentie
  15.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
  15.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
  15.3 Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
  15.4 Indien door de Fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.
 11. Sublicenties
  Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.
 12. Inbreuk op auteursrecht
  17.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
  17.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 13. Naamsvermelding
  18.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
  18.2 Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
  18.3 Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.
 14. Persoonlijkheidsrechten
  19.1 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
  19.2 Bij schending van bedoelde persoonlijkheidrechten komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
 15. Rechten van derden
  20.1 De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken te dier zake.
  20.2 De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.
 16. Aansprakelijkheid Fotograaf
  De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
  22. Faillissement/surséance
  Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.
 17. Rechts- en forumkeuze
  23.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
  23.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
  23.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.